19-06-2018, imieniny dzisiaj obchodza: Gerwazy, Protazy, Julianna


                                                        Chcesz się podzielić czymś z naszymi czytelnikami ?? Zadzwoń 516 955-325


 

 

W ZBM przydzielono mieszkania
W ZBM przydzielono mieszkania

20 lutego w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie wywieszono zaakceptowaną przez prezydenta Piotra Jedlińskiego listę 144 osób, którym przysługuje najem lokalu socjalnego, komunalnego i do remontu. W tym roku rozpatrzono ponad 700 podań. Na liście znalazły się 42 rodziny, które otrzymają lokale socjalne, 56 rodzin, które otrzymają lokale docelowe na czas nieoznaczony oraz 46 rodzin, wytypowanych do zawarcia umowy najmu po wykonanym remoncie lokalu na koszt własny i we własnym zakresie.


- Aby jak najsprawiedliwiej dokonać przydziału mieszkania, członkowie Komisji muszą nie tylko bardzo wnikliwie przeanalizować przedstawione dokumenty, ale również w terenie sprawdzić warunki mieszkaniowe ubiegających się o mieszkania rodzin, wnikliwie zbadać ich sytuację. I tak się stało - mówił podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Andrzej Kierzek. W konferencji uczestniczyli członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej z jej szefową, radną Barbarą Grygorcewicz.

 

Informacje szczegółowe na temat zasad przydziałów mieszkań.


I. Podstawa prawna powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
Społeczna Komisja Mieszkaniowa została powołana zarządzeniem Nr 18/76/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zarządzeniami Nr 250/1117/12 z dnia 8 sierpnia 2012 i Nr 304/1393/12 r. z dnia 7 grudnia 2012 r. Komisja powoływana jest spośród osób delegowanych przez komisje Rady Miejskiej właściwe d/s komunalnych i społecznych, Rady osiedli, Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Radę OPZZ Powiatu Koszalin oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


II. Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej:


Na podstawie zarządzenia powołano Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
1. Barbara Grygorcewicz - Przewodnicząca Komisji,
2. Ryszard Tarnowski - Członek Komisji,
3. Małgorzata Maruszak - Członek Komisji,
4. Jan Dobrzyniak - Członek Komisji
5. Tadeusz Motyczyński - Członek Komisji, odwołany z dniem 07.12.2012
6. Zdzisław Kameduła - Członek Komisji,
7. Andrzej Myzik - Członek Komisji,


III. Zakres działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
• opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych, spełniających kryteria określone w uchwale Nr XXIX/510/ 01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina,
• sprawdzanie warunków mieszkalno-bytowych w lokalach wnioskodawców w sytuacji, kiedy Społeczna Komisja Mieszkaniowa uzna za konieczne uzupełnienie informacji zawartych we wniosku o przydział lokalu,
• opiniowanie wniosków o zamianę lokali w ramach poprawy warunków mieszkaniowych osób, których stan zdrowia wymaga zamiany lokalu,
• sporządzanie projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych,
• rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń do projektu list, ponowne opiniowanie wniosków o najem lokali, sporządzanie listy osób, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu
lokali mieszkalnych,
• opiniowanie wniosków skierowanych do rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Koszalina w sprawach najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi.


IV. Spotkania Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
Łącznie przy sporządzaniu list osób, które zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego na rok 2013 Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 14 posiedzeń.


V. Kryteria kwalifikacji wniosków:
Przy opiniowaniu wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa kierowała się kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Koszalina oraz sytuacją rodzinną, finansową i zdrowotną osób ubiegających się o przydział mieszkań z zasobów komunalnych, z uwzględnieniem okresu oczekiwania na przydział mieszkania:

- przydział lokalu socjalnego - rodziny, które nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku wynosi:

 

przydział lokalu socjalnego: gdy dochód nie przekracza :
• w gospodarstwie jednoosobowym - 125 % najniższej emerytury - 998,97 zł
• w gospodarstwie wieloosobowym - 80 % najniższej emerytury - 639,34 zł.

przydział lokalu docelowego - rodziny, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku wynosi:

 
przydział lokalu na czas nieoznaczony:
• w gospodarstwie jednoosobowym - 200 % najniższej emerytury - 1.598,36 zł
• w gospodarstwie wieloosobowym - 125 % najniższej emerytury - 998.36 zł

przydział mieszkania do remontu i modernizacji na koszt własny i we własnym zakresie - rodziny, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku wynosi:


przydział lokalu do remontu i modernizacji na koszt własny i we własnym zakresie:
• w gospodarstwie jednoosobowym - 500 % najniższej emerytury - 3.995,90 zł.
• w gospodarstwie wieloosobowym - 250 % najniższej emerytury - 1.997,95 zł.

Najniższa emerytura wynosi: 799,18 zł.


VI. Ilość wniosków przedstawionych do zaopiniowania Społecznej komisji Mieszkaniowej:
Wszystkie wnioski spełniające kryteria określone w uchwale Rady Miasta zostały przedstawione do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową:

1. Komisja przy opiniowaniu wniosków dokonała 48 wizji w lokalach ( w tym 25 przy opracowaniu projektu list oraz 23 wizje w ramach składanych uwag zastrzeżeń).
2. Łącznie, przy opracowywaniu list przedstawiono do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 701 wniosków (w tym 528 wniosków przy opracowaniu projektu list oraz 173 wnioski w ramach składanych uwag zastrzeżeń).
3. Wnioski opiniowano w następujących kategoriach:


• przydział lokalu socjalnego - rozpatrzono 367 wniosków,
( w tym 277 przy opracowaniu projektu list oraz 90 w ramach składanych uwag zastrzeżeń)
• przydział lokalu docelowego - rozpatrzono 199 wnioski
( w tym 155 przy opracowaniu projektu list oraz 44 w ramach składanych uwag zastrzeżeń)
• przydział mieszkania do remontu na koszt własny - rozpatrzono 116 wniosków
( w tym 87 przy opracowaniu projektu list oraz 29 w ramach składanych uwag zastrzeżeń)
• zamiana zajmowanego lokalu w ramach zamiany „z urzędu" - rozpatrzono
w tej grupie 19 wniosków
( w tym 9 przy opracowaniu projektu list oraz 10 w ramach Komisji odwoławczej).


VII. Dokumentowanie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
1. Każdy z wniosków omawiany jest przez SKM indywidualnie, na każdym
z wniosków opinia odnotowana zostaje w formie pisemnej i podpisana przez członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Przeprowadzenie wizji w lokalu dokumentowane jest poprzez złożenie do akt sprawy protokołu sporządzonego na okoliczność dokonania wizji w lokalu. Wizje dokonywane są przez członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zespołach co najmniej 2 osobowych. Protokół zawiera informację dotyczącą faktycznych warunków mieszkalno-bytowych wraz z opinią dotyczącą sposobu rozpatrzenia wniosku.

3. Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w roku 2013 został podpisany przez członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych i został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 w dniu 27 grudnia 2012 roku, na okres 30 dni z prawem składania uwag i zastrzeżeń. Wszystkie osoby, których wnioski były opiniowane przez Komisję otrzymały pisemną informację o sposobie rozpatrzenia spraw.


VIII. W wyniku prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej przygotowano do akceptacji przez Prezydenta Miasta Koszalina wykazy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu w roku 2013:


1. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 42 rodziny.
2. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony - 56 rodzin.
3. Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu po wykonanym remoncie lokalu na koszt własny i we własnym zakresie przez przyszłego najemcę - 46 rodzin.


Zasady przydziału lokali komunalnych

Kto może starać się o przydział lokalu komunalnego ?


Prawo o ubieganie się o wynajem lokalu komunalnego mają osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:
• są członkami wspólnoty samorządowej - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Koszalin z zamiarem stałego pobytu,
• nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych - należy przez to rozumieć osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nie będące współlokatorami, które zamieszkują w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m2 na jedną osobę niepełnosprawną.
• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku wynosi:

o przydział lokalu socjalnego: gdy dochód nie przekracza :
- w gospodarstwie jednoosobowym - 125 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 80 % najniższej emerytury,

o przydział lokalu na czas nieoznaczony:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 200 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 125 % najniższej emerytury,

o przydział lokalu do remontu i modernizacji na koszt własny i we własnym zakresie:
- w gospodarstwie jednoosobowym - 500 % najniższej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym - 250 % najniższej emerytury,


Gdzie składać wnioski o przydział lokalu, jakie dokumenty są wymagane do określenia czy wniosek spełnia kryteria ?


Osoby ubiegające się o przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Koszalin zobligowane są do wypełnienia i złożenia formalnego druku wniosku o przydział lokalu. Obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2,4 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl .


Wymaganymi dokumentami, na podstawie których dokonywana jest kwalifikacja wniosków są: wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego, dowód osobisty wnioskodawcy i współmałżonka (do wglądu), zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe), dokumenty potwierdzające wysokość renty, emerytury, alimentów, zasiłków, zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania, orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wynajmu lokalu komunalnego wymagają przedstawienia innych dokumentem niż wymienione, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia również innych dokumentów.


Kto określa warunki i zasady ubiegania się o przydział lokalu komunalnego?


Ogólne zasady określa Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego na jej podstawie w 2001 roku została podjęta uchwała nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, która szczegółowo określa zasady i kryteria przydziału lokali na terenie naszej gminy.

 

Źródło:www.koszalin.plparis_, 21-02-2013, odsłon: 2892

Komentarze
mysliwiec boguslaw
28-01-2015, 18:29:57
Mojim zdaniem powini oczymac naten rok 2015 r
osoby niepelnosprawne ..

;uzasadnienie;
Oczymuja rodziny mieszkania zbm ale po czasie
nieplaca za czynsz ,placa pierwsze miesiace
a pozni??
Niedziwie sie niktorzy maja mieszkania sami je
demoluja niedbaja onie ,wogole pozni sie dziwia iz
mieszkan brakuje .
ZBM _Urzad miasta takim co sami niszcza mieszkania niepowinie wogole przyznawac
powinie takich niedbalskich ludzi umieszczac w schroniskach ..
Tacy jak osoby niepelnosprawne i inni dbaja
czy by dbali o mieszkania z ZBM ..
Sam czekam na mieszkanie socjalnne z ZBM
ale nigdy bym nato niepozwolil zeby rujnowac mieszkanie jak inni mieszkancy to robia ..
Obled co sie dzieje ..
Ja jak bym mial mieszkanie dbalbym onie dziekowal bogu ze mam mieszkanie i oplacam regolaminie
za czynsz.Niktorzy maja mieszkania nieplaca wogole zadluzaja sie
choc maja dochody ignoruja .
Pozni sie dziwia iz ZBM Robi takim exsmisje ..
Pozdrawiam W/w osoba

Stefan Nowakowski
28-11-2017, 17:50:46
Takich co demolują to na bezludną wyspe bym wysłał bo to patola jest.
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający: 

 

 

Szukaj:
Gdzie kupujesz ubrania?
W galerii handlowej
Na bazarze
W sklepie z odzieżą na wagę
W innym miejscu
Nie kupuję ubrań
Za pomocą internetu

Wyniki